1. Inleiding

De Initiatiefgroep Huygenstunnel ijvert voor het ondertunnelen van het stuk A12 (Utrechtsebaan) en het NS-treinspoor dat door Voorburg loopt, alsmede de eventuele nieuwe HOV-verbinding richting Zoetermeer.

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

  1. Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor het bereiken van ons doel: de realisatie van de Huygenstunnel.

  • het versturen van informatie, zoals in nieuwsbrieven, om de relaties van de IGH te informeren, te interesseren, te inspireren en te betrekken bij ons doel;
  • het aankondigen van informatieve activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, workshops, en enquetes en er verslag van doen;
  • het uitvoeren van lobbyactiviteiten;
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De IGH verzamelt en verwerkt uw gegevens als:
-iemand zich aanmeldt als lid om hem als zodanig te registreren. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die door u worden verstrekt.
-iemand zich als geïnteresseerde aanmeldt, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven of andere publicaties van IGH. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres.
-iemand zich als deelnemer van activiteiten aanmeldt, bijvoorbeeld workshops of andere activiteiten van IGH. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het deelnemen aan een activiteit, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres.

  1. Bewaren van gegevens

De IGH bewaart persoonsgegevens om haar activiteiten goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In het algemeen drie jaar of tot aan vijf jaar voor financiële documenten aangaande belastingen. Vragen over de bewaartermijn van bepaalde gegevens kunnen gesteld worden aan de secretaris van het bestuur van de IGH.

  1. Delen met derden

De IGH deelt persoonsgegevens met derden alleen indien nodig om hun taken uit te voeren of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De IGH zal onder geen beding uw gegevens aan derden verkopen.

  1. Opslag van gegevens

Gegevens met betrekking tot leden, geïnteresseerden en stakeholders zullen veilig worden opgeslagen en zullen alleen toegankelijk zijn voor personen die dit nodig hebben voor de bepaalde doelen. De IGH treft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.

Gegevens zullen alleen zolang als nodig is of voor de vereiste termijn bewaard worden en zij zullen op gepaste wijze worden vernietigd.

  1. Verzoek om inzage

Ieder lid, geïnteresseerde en stakeholder kan een verzoek indienen om zijn of haar persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen indien nodig. Dit verzoek moet worden ingediend bij de secretaris van de IGH.

Alle vragen aangaande dit protocol dienen te worden gericht aan de secretaris van IGH, sceretaris@huygenstunnel.nl